Tentokrát tolik nepůjde o právnický text, ale o malé zamyšlení.  Editorial časopisu Respekt pro tento týden s názvem „Porod za stodvacet“ mě přivedl k úvaze nad tím, kam se z rozhodování správních orgánů vytratila lidskost a respekt k rozhodnutí jednotlivce.

Před nedávnem padla historicky první pokuta pro porodní asistentku za asistenci u domácího porodu ve výši 120 000 Kč.

Podle výkladu zákona správními orgány není totiž porodní asistentka oprávněna asistovat u porodu v domácím prostředí rodičky, protože v České republice může každý poskytovatel zdravotních služeb poskytovat jen takovou zdravotní péči, ke které je oprávněn (§ 11 odst. 1 ZZS).

Oprávnění udělují krajské úřady na základě splnění podmínek, stanovených v zákoně o zdravotních službách a souvisejících předpisech. Jednou z těch podmínek je dle názoru správních orgánů takové technické a věcné vybavení, aby bylo možné provést císařský řez ve zdravotnickém zařízení do 15 minut od zjištění komplikace nebo porodní sál s veškerým vybavením a také zajištění přítomnost lékaře u porodu do 5 minut.1

Právě tyto dvě podmínky není možné při porodu v domácím prostředí splnit, a proto se oprávnění porodní asistentky podle právního výkladu, ze kterého v současnosti vycházejí správní orgány i ministerstvo zdravotnictví, nemůže vztahovat i na vedení porodu v domácím prostředí a porodní asistentka tak není oprávněna asistovat při domácím porodu.

Existují ale i opačné právní názory (včetně toho mého). Můžete se podívat například do článku prof. JUDr. Ivo Telce, CSc. tady.

Když ale na chvíli opustíme prostý výklad právních předpisů a zkusíme se nad celou věcí zamyslet z čistě lidského hlediska, otevře se před námi zcela nová perspektiva:

Náš právní řád žádným způsobem nepenalizuje a nezakazuje ženám rodit doma. Na tom se shodnou všichni. Vyplývá to z celé řady aspektů, například z povinnosti státu nezasahovat do ústavně chráněného soukromého a rodinného života bez právního důvodu (čl. 10 odst. 2 Listiny základních práv a svobod), povinnost každého ctít svobodné rozhodnutí druhého čili právo žít podle svého (§ 81 odst. 1 občanského zákoníku) apod.

Komunitní porodní asistentky (jestli vás zajímá, na jakém principu fungují, přečtěte si můj poslední článek) jsou oprávněné fungovat samostatně a nezávisle na jakémkoli jiném zdravotnickém zařízení či ordinaci gynekologa a poskytovat předporodní a poporodní péči. Na tom se také všichni shodnou, včetně krajských úřadů, které jim k takové činnosti bez problémů udělují oprávnění.

Součástí péče komunitních porodních asistentek je zpravidla i předporodní návštěvní služba v domácnosti ženy. Žena si tak může vybrat, jestli zvolí pouze péči porodní asistentky, gynekologa nebo třeba obojí. Následně pak ženu porodní asistentka doprovází k porodu, ať už je to do porodnice nebo doma (o tom více v článku).

Během své péče se samozřejmě porodní asistentka od ženy může dozvědět o jejím případném úmyslu rodit doma.

A teď si představte, v jaké situaci se taková porodní asistentka nachází. Žena je zcela oprávněna zvolit si rodiště podle svého uvážení bez rizika jakékoli sankce ze strany státu.

Porodem doma tak vzniká „riziková situace“ (tedy z pohledu státu a některých profesních organizací, zatímco jiné mají zase názor rozdílný, např. UNIPA nebo ČKPA), na kterou porodní asistentka neměla žádný vliv. Není v její moci žádným způsobem tento faktický stav ovlivnit. Situaci vyvolala žena svým svobodným rozhodnutím, na které má právo a které stát uznává jako legitimní.

Jak se má ale taková porodní asistentka zachovat? Ze své činnosti o úmyslu ženy ví. Může ženu informovat a poučit o tom, jaké jsou výhody, nevýhody a rizika domácího porodu. Její konečné rozhodnutí ale neovlivní.  Nemůže ženu násilím do porodnice dovléct.

Proti vůli ženy nemůže ani zavolat rychlou záchrannou službu, stejně tak jako rychlá záchranná služba není oprávněna odvézt pacienta proti jeho vůli do nemocnice. Ostatně ani přivolaná „záchranka“ by s celou situací nic nesvedla, pokud by žena do porodnice odjet nechtěla (výjimky, kdy je možné péči poskytnout i proti vůli pacienta najdete například v tomto článku; na případ svobodného rozhodnutí plně vědomé ženy rodit doma ovšem nespadají). Zdravotníci rychlé záchranné služby by proto mohli porodu ženy jedině přihlížet.

Vžijte se do její kůže. Představte si, že jste zdravotník, nadto vzdělaný a kvalifikovaný v oboru porodní asistence, tedy způsobilý vést fyziologický porod, rozpoznat případné patologie a zmírnit jejich dopad v průběhu porodu. Víte o tom, že vaše klientka má záměr rodit doma s čímž nejste ze své pozice schopni nic dělat a na druhou stranu víte, že když budete u toho, jste schopní celou řadu komplikací vyřešit.

Podle správních orgánů by ale porodní asistentka měla ženě vysvětlit, že není oprávněna u domácího porodu asistovat a nezúčastnit se ho. S čistým svědomím by tak měla ženu nechat bez jakékoli pomoci, protože z formálního hlediska není oprávněna u porodu být.

Podle úvahy správního orgánu nelze trestat poskytovatele zdravotních služeb za to, že neposkytl zdravotní péči, ke které neměl oprávnění.

Na druhou stranu je podle správních orgánů v pořádku trestat poskytovatele zdravotní péče za to, že poskytl ženě péči při probíhajícím porodu, kdy je život ženy i dítěte potenciálně ohrožen.

Penalizovat zdravotníka za to, že právě v takové situaci poskytl pomoc, je ovšem z lidského pohledu je těžko pochopitelné. Zvlášť pokud se jedná o zdravotníka kompetentního k vedení fyziologického porodu.

Přesně to ale správní orgán v tomto případě udělal.

Správní orgán tak čistě formalisticky posoudil situaci, shledal zde pochybení porodní asistentky v tom, že poskytla zdravotní péči bez příslušného oprávnění, nahlédl do zákona, jakou za to lze uložit pokutu a pokutu uložil.

I když poskytování zdravotní služby bez oprávnění je v zákoně označeno jako přestupek, za který může správní orgán uložit pokutu až 1 000 000 Kč2, je potřeba posuzovat každé takové jednání individuálně. Jedním z nezbytných znaků přestupku je totiž také společenská škodlivost, tedy porušení nebo ohrožení zájmu chráněného zákonem.

Krajský úřad považuje za společenský škodlivý čin právě tu skutečnost, že porodní asistentka asistovala u domácích porodů.

Je to ale opravdu tak? Domácí porody jsou spojeny (podle názoru většinové společnosti) s určitou mírou rizika, větší než porod ve zdravotnickém zařízení. Je-li mu ale přítomen zdravotník, je nepochybné, že díky rychlé a odborné pomoci je možné tato riziko výrazně snížit. O to více, pokud je tímto zdravotníkem porodní asistentka kvalifikovaná k vedení fyziologického porodu i základní ošetřovatelské péči o novorozence. Dokáže tak nejlépe rozpoznat komplikace a celou řadu z nich okamžitě vyřešit nebo v čas doporučit ženě převoz do porodnice. Je tak nepochybně tím nejlepším profesionálem, který může domácímu porodu asistovat.

Státní orgány se ovšem zcela absurdně domnívají, že právě svou přítomností a pomocí taková porodní asistentka ohrožuje zájem chráněný zákonem. Ohrožuje tedy život a zdraví rodičky, která se o své vlastní vůli rozhodla vystavit „rizikové situaci“ – porodu doma? Není to spíše naopak? Nesnižuje snad porodní asistentka, jako kvalifikovaný profesionál, svou přítomností rizika spojená s domácím porodem?

Občas je dobré nahlédnout dál, než do stránek právních předpisů, například do běžného života. Domácí porody tady vždycky byly a vždycky budou.

Nejde přitom o až tak malou skupinku alternativních rodiček. Oficiální statistiky sice neexistují, ale podle odhadů jich může být 1500 – 2000 ročně.

Tím, že stát bude penalizovat porodní asistentky za to, že se domácího porodu zúčastní a v rámci svých možností zmírní rizika s ním spojená, dosáhne jedině toho, že se domácí porody posunou do ještě větší ilegality.

Je to skutečně nutné? Nebavíme se zde totiž o státním posvěcení nějaké extrémně nebezpečné činnosti nebo vynucování si zdravotních služeb, které nejsou lege artis. Domácí porody jsou u nás legální a probíhají tradičně například v Nizozemsku (až 30 % všech porodů) za asistence porodní asistentky. Bohužel u nás jsou ženy, které se rozhodnou rodit doma, nuceny zůstat samy bez pomoci odborníka, který by na jejich porod dohlížel, a to ani v případě, že by si jej hradily ze své vlastní kapsy.

 

Jestli vám taková praxe připadá nesmyslná, podpořte porodní asistentku Hanu Johanku Kubaňovou, která se proti uložené pokutě odvolá k Ministerstvu zdravotnictví ČR. Současná praxe je pro ni nepochopitelná stejně jako pro mnoho podobně uvažujících lidí.

Sbírka na právní zastoupení, které převzala Liga lidských práv je tady: https://www.darujme.cz/vyzva/1200577 Na stejném odkazu si můžete o případu přečíst víc.

Kam dál?

»  Můj další článek naleznete tady >>

»  Chcete něco delšího? Zjistěte to nejdůležitější! 

      Jak má vypadat komunikace s lékařem.

   ⇒   Co vše máte právo vědět, než udělíte informovaný souhlas.

      Možná budete sami překvapeni. Stáhněte si zdarma můj e-book Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat.

»  Anebo se staňte mým fanouškem na facebooku, a budete mít přehled o všech novinkách.
________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) Bod 2.11.2 přílohy č. 2 vyhlášky č. 92/2012 Sb. o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče, ve znění pozdějších předpisů a bod 2.11 2. části přílohy č. 1 vyhlášky č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

2) § 117 odst. 1 a odst. 5 písm. a) z. č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!