Také vám není jasné, proč se na každém oddělení nemocnice měří jiným metrem? Proč když přijde návštěva na oddělení ARO nebo JIP a dostane speciální oblek a pokyny od zdravotní sestry, jak se má na oddělení chovat, neplatí žádný speciální poplatek, přitom otec u porodu, kterému se musí sestra věnovat přibližně stejně dlouhou dobu, platí i částky v řádu stokorun? Stejně absurdní je situace při nahlížení do zdravotnické dokumentace. Proč musí pacient, který realizuje své právo nahlédnout do zdravotnické dokumentace o něm vedené, platit za čas, který s ním stráví zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb? Také mi to nebylo jasné, a tak jsem se obrátila přímo na Ministerstvo zdravotnictví ČR s podnětem a žádostí o informace. Zajímalo mě, proč vyhláška, která stanoví seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, neobsahuje také výkon: „přítomnost pověřeného zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb při nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta“ případně „komunikace s osobou blízkou či jinou osobou určenou pacientem nebo s návštěvou“ (v případě doprovodu u porodu nebo návštěvy na jiných specializovaných odděleních). Co jsem jim přesně napsala? To si přečtěte níže:

V Brně dne 8. listopadu 2018  

Věc: Podnět a žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím  

Vážení, obracím se na Vás s podnětem a zároveň se žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Předmětem mé žádosti je otázka zpoplatnění realizace práv pacientů u poskytovatele zdravotních služeb. V první řadě se jedná o realizaci práva na nahlížení do zdravotnické dokumentace. Toto právo je upraveno v § 65 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Některé české nemocnice nahlížení do zdravotnické dokumentace zpoplatňují určitou finanční částkou, zpravidla se jedná o obnos za každou započatou půlhodinu nahlížení1. Problematické je znění § 65 zákona o zdravotních službách, podle kterého „do zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou v přítomnosti zaměstnance pověřeného poskytovatelem zdravotních služeb nahlížet…“ Poskytovatel zdravotních služeb je tak ze zákona povinen zajistit přítomnost svého zaměstnance při poskytování zdravotních služeb. Příloha vyhlášky MZ ČR č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonu s bodovými hodnotami, však neobsahuje zdravotní výkon, který by odpovídal „přítomnosti zaměstnance poskytovatele při nahlížení do zdravotnické dokumentace“. Zdravotní pojišťovna tak poskytovateli zdravotních služeb činnost jeho zaměstnance, který je přítomen při nahlížení pacienta do zdravotnické dokumentace, neproplácí. Poskytovatelé zdravotních služeb proto vyžadují proplacení tohoto času od pacienta.  Zákon o zdravotních službách však hovoří pouze o právu poskytovatele zdravotních služeb na úhradu hotových výdajů spojených s pořízení kopie či výpisu ze zdravotnické dokumentace na náklady poskytovatele2, nikoli o možnosti zpoplatnit také samotné nahlížení.

Existují právní názory, podle kterých nelze zpoplatnit samotné nahlížení do zdravotnické dokumentace, protože by tak docházelo k neoprávněnému zásahu do pacientových práv3. Na druhou stranu existují i právní názory, podle kterých je takové zpoplatnění možné a plně v kompetenci poskytovatele zdravotních služeb4. V praxi se může objevit případ, kdy pacient nahlíží do své velmi obsáhlé zdravotnické dokumentace i několik hodin. Za situace, kdy je takové nahlížení zpoplatněné např. částkou 240 Kč za první hodinu a dále 120 Kč za každých dalších započatých 30 minut času zdravotnického pracovníka tak, jako je tomu v Oblastní nemocnici v Trutnově, a.s., se může při nahlížení do zdravotnické dokumentace např. 5 hodin částka vyšplhat až na 1400 Kč. Jedná se o velmi vysokou částku, kterou je pacient nucen uhradit za realizaci svého práva garantovaného zákonem. Na druhou stranu je otázkou, zda je možné po poskytovateli zdravotních služeb požadovat, aby takovou službu, resp. povinnost stanovenou mu zákonem, poskytl na své náklady.

Obdobná situace nastává v případě zpoplatňování přítomnosti doprovodu u porodu. Ústavní soud ve svém nálezu z 12. 4. 2016, sp. zn. IV. ÚS 3035/15, sice dovodil, že zpoplatňovat samotnou přítomnost doprovodu u porodu není možné, nicméně označil určité specifické služby, které zpoplatnit lze. Jsou to právě služby, které poskytnuty být musí, jako je poučení doprovodu např. ohledně toho, jak se má na porodním sále chovat, kde se má zdržovat apod., a dále proškolení zdravotního personálu v souvislosti s přítomností další osoby u porodu. Situace přesně odpovídá výše popsanému. Poskytovatel musí v zájmu splnění svých zákonných povinností (umožnění přítomnosti osoby blízké při poskytování zdravotních služeb) pověřit svého zaměstnance, zpravidla porodní asistentku nebo sestru, aby věnovala svůj čas doprovodu.  Tento čas nemůže vykázat zdravotní pojišťovně jako určitý výkon, protože příloha vyhlášky 134/1998 Sb. takový výkon neobsahuje. Opět zde dochází k tomu, že poskytovatel požaduje úhradu těchto nákladů po pacientech, resp. po doprovodu, často v neúměrné výši5. Pokud by rodící žena projevila přání mít u porodu např. 3 osoby blízké (otce dítěte, dulu a svou soukromou porodní asistentku), částka by činila i 2250 Kč. Pro celou řadu pacientů může být taková částka neúnosná a v konečném důsledku by tak mohlo docházet k omezení práva ženy na přítomnost osoby blízké při poskytování zdravotních služeb, navíc v tak citlivé chvíli, jako je porod.

V praxi někteří pacienti poplatky rozporují a žádají je od poskytovatelů zdravotních služeb zpět. Někdy uspějí, jindy nikoli. Právní jistota zde ale de facto není a většina pacientů poplatek platí, protože předpokládá, že je to jejich povinnost, aniž by tušila, že se jedná spíše o sponzorský dar porodnici bez právního základu. K obdobné situaci, i když ne tolik kontroverzní a mediálně řešenou, dochází např. i při návštěvě nemocného na oddělení JIP nebo ARO, kde je potřeba návštěvě dát speciální oblek a poučit ji o tom, jak se má na speciálním oddělení chovat. Ani tento čas nemá poskytovatel zdravotních služeb zpoplatněn a poskytuje ho na vlastní náklady. Problémy zde zpravidla nebývají, protože se jedná o úkon v řádu pár minut.

Celá problematická situace přitom vzniká proto, že právě zmíněná vyhláška Ministerstva zdravotnictví ČR č. 134/1998 Sb. neobsahuje výkon, který by právě takovému času zaměstnance odpovídal. Ze strany státu tak de facto dochází k tomu, že svou vlastní nečinností, resp. tím, že ve zmíněné vyhlášce nedefinuje zdravotní úkon „přítomnost u nahlížení do zdravotnické dokumentace“, potenciálně a mnohdy i fakticky omezuje práva pacientů, která by měla být zajištěna bez ohledu na jejich finanční náročnost. V konečném důsledku na tuto neutěšenou situaci doplácí sami pacienti, kteří musí realizaci svého práva platit.

Žádám proto o následující informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: Z jakého důvodu vyhláška č. 134/1998 Sb. neobsahuje zdravotní výkon, který by odpovídal „přítomnosti pověřeného zaměstnance poskytovatele zdravotních služeb při nahlížení do zdravotnické dokumentace pacienta“ případně „komunikace s osobou blízkou či jinou osobou určenou pacientem nebo s návštěvou“ (v případě doprovodu u porodu nebo návštěvy na jiných specializovaných odděleních)? Připravuje Ministerstvo zdravotnictví změny zmíněné vyhlášky, které by tento problém vyřešily? Případně pokud je tento problém již vyřešen, např. metodickým pokynem ministerstva apod., žádám o informaci, kde lze předmětné informace nalézt.  

Děkuji za informaci,

s pozdravem, Mgr. Věra Jedličková

Aktualiace dne 29.11.2020:

Na mou žádost o informace jsem žádnou odpověď nedostala (resp. ano, že se nejedná o žádost o informace, a tedy mi žádnou neposkytnou). Názor Ministestva zdravotnictví ČR na tuto problematiku je ale poměrně jednoznačný: „Samotné nahlížení do zdravotnické dokumentace zpoplatnit nelze. Stejně tak není zpoplatněno, pokud si kopie pořídí pacient sám prostřednictvím vlastních technických prostředků (fotoaparát, mobilní telefon).“ Naleznete ho tady. Jedná se o web Národního zdravotnického informačního portálu (NZIP), jehož provozovatelem je Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS). Publikovaný obsah je garantován Ministerstvem zdravotnictví ČR. 

Obdobný názor zastávají i autoři publikace Zdravotnické právo: „Úhradu lze požadovat pouze v kontextu pořízení kopií nebo výpisů ze zdravotnické dokumentace, nikoliv za umožnění nahlížení do zdravotnické dokumentace“ (Zdroj: SVEJKOVSKÝ, Jaroslav, Petr VOJTEK a Lenka TESKA ARNOŠTOVÁ. Zdravotnictví a právo. V Praze: C.H. Beck, 2016. Praktická knihovna. ISBN 978-80-7400-619-7. s. 299.)

________________________________________________________________________________________________

Vysvětlivky:

1) Například Oblastní nemocnice Trutnov a.s. zde: http://www.nemtru.cz/pro-pacienty-klienty/porizovani-kopii-vypisu-opisu-ci-nahlednuti-do-zdravotnicke-dokumentace

2) § 66 odst. 3 zákona o zdravotních službách

3) Např. Zpráva Veřejné ochránkyně práv o výsledku šetření sp. zn. 7591/2013/VOP/MJ ze dne 8.10.2014, dostupná on-line zde: https://www.ochrance.cz/fileadmin/user_upload/ESO/7591_2013_VOP_Zprava_o_setreni.pdf

4) Článek JUDr. Jana Macha: Úhrada při nahlížení do zdravotnické dokumentace, časopis Tempus Medicorum, 10/2018, ročník 27, dostupný on-line zde: https://www.lkcr.cz/casopis-clk-353.html

5) Např. Ústav pro péči o matku a dítě Podolí 750 Kč na osobu; dostupné v ceníku na str. 14 on-line zde: https://www.upmd.cz/wp-content/uploads/2018/03/cenik-20180301.pdf

Kam dál? »  Můj další článek naleznete tady >> »  Chcete něco delšího? Zjistěte to nejdůležitější!        Jak má vypadat komunikace s lékařem.    ⇒   Co vše máte právo vědět, než udělíte informovaný souhlas.       Možná budete sami překvapeni. Stáhněte si zdarma můj e-book Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat.
»  Anebo se staňte mým fanouškem na facebooku, a budete mít přehled o všech novinkách.

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!