Nouzový stav. Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví o zákazu návštěv ve všech nemocnicích. Celorepubliková karanténa. Koronavirus. To jsou nejcitovanější slova dnešních dnů.

Obrací se na mě řada žen, dul, ale i tatínků s jednou jedinou otázkou. Řada nemocnic zakazuje přítomnost otců i dul u porodu. Mají na to právo?

Pro řadu žen je to zásadní omezení, mají strach být u porodu samy, chtějí mít u sebe alespoň partnera, když už ne svou dulu. Jsou nešťastné a bojí se rodit jako „na bitevním poli“. Studií o tom, jaký vliv má u porodu přítomnost podporující osoby na celý průběh porodu a psychickou pohodu ženy, bylo napsáno již nespočet. Jedna z nich například tady. Vyplývá z ní například, že ženy, které mají u porodu kontinuální podporu mají:

 • 39 % vyšší pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem
 • 15 % vyšší pravděpodobnost spontánního vaginálního porodu
 • 31 % nižší pravděpodobnost užití syntetického oxytocinu ke stimulaci porodu
 • 10 % nižší pravděpodobnost užití medikace na tlumení bolesti
 • 14 % nižší pravděpodobnost výskytu poporodních komplikací u dítěte vyžadujících speciální zdravotní péči
 • 10 % nižší pravděpodobnost instrumentálního porodu pomocí kleští nebo vakuum extraktoru
 • 35 % vyšší pravděpodobnost spokojenosti ženy s porodem
 • 38 % nižší pravděpodobnost nízkého APGAR skóre (APGAR<7) u dítěte v páté minutě po porodu, t.j. vyšší pravděpodobnost, že dítě bude po narození v dobrém zdravotním stavu

Jsou taková opatření skutečně bezpodmínečně nutná? Je čas, aby se rodící ženy a jejich novorozenci obětovaly a v krizové situaci přijaly fakt, že ve stavu nouze se rodí s větším rizikem?  

 

Edit 18.3.2020:

Článek zastaral v rekordním čase dvou dnů!

Situace se každým dnem mění a vyvíjí. 18.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo nové mimořádné opatření, kterým nařídilo poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv kromě:

✔️ nezletilých pacientů,

✔️ pacientů s omezenou svéprávností,

✔️ pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Své rozhodnutí ministerstvo odůvodnilo epidemiologickou situací v ČR a neopomnělo dodat:

„Obsah tohoto mimořádného opatření nově dopadá, oproti mimořádnému opatření ze dne 9. března 2020 (č.j.: 10519/2020-1/MIN/KAN) krom jiného, i na přítomnost otců při porodech, která se tímto zakazuje.“

Je otázka, jestli je takové opatření přiměřené a je vůbec schopné epidemiologickou situaci zmírnit. Odpověď na ni by mohl přinést teď už bohužel jen soud.

Nové mimořádné opatření Ministerstva spravedlnosti z 18.3.2020 najdete tady.

Dne 27.3.2020 Ministerstvo zdravotnictví vydalo další mimořádné opatření, které zasahuje do práva na přítomnost doprovodu u porodu. Tentokrát svůj zákaz zmírnilo. Výjimku ze zákazu udělilo doprovodu (zdůrazňuji, že ne pouze otců, ale jakéhokoli doprovodu) rodičky, která:

 • je cizinka a potřebuje tlumočení,
 • závažné duševní onemocnění,
 • je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení
 • a případy, kdy se očekává porod mrtvého plodu.

Aktuálně je tedy přítomnost otců u porodu obecně zakázána kromě shora uvedených výjimek.

O dalším možném postupu vás budu průběžně informovat. Nezbývá než doufat, že se celá situace rychle přežene a život se vrátí do starých kolejí. Alespoň po té právní stránce.

Pravidla pro péči při porodu ale platí stále. Zdravotní péči ženě lze poskytnout jen s jejím informovaným souhlasem.

Žena má i nadále právo:

 • odmítnout jakýkoli zákrok,
 • kdykoli odvolat svůj informovaný souhlas,
 • být nepřetržitě přítomna u svého dítěte.

Více si přečtěte v e-booku Pět práv, která vás v porodnici podrží, který si můžete zdarma stáhnout tady.

Další část článku je již dnes spíše v rovině teoretických úvah, protože od té doby, kdy jsem jej psala se situace několikrát změnila. Nemocnice již nyní nebrání přítomnosti otce u porodu zcela svévolně, jak tomu bylo v období od 9.3.2020 do 18.3.2020. V této době platila pro rodičky výjimka ze zákazu návštěv, přesto velká část nemocnic tento zákaz prakitkovala navzdory mimořádnému opatření Ministerstva spravedlnosti.

Novým mimořádným opatření ze dne 18.3.2020 ministerstvo tento zákaz vydalo samo. Následně jej 27.3.2020 zmírnilo pro konkrétní skupiny rodiček.

 

A je vůbec schopno opatření spočívající v zákazu doprovodu u porodu dosáhnout vůbec nějakého efektu?

Je zákaz vstupu otce k porodu jeho dítěte skutečně jediný způsob jak ochránit… A koho vlastně?

Jeho ženu, se kterou pár minut předtím sdílel obydlí i lože a které byl tak nablízku, že pokud by byl infekční, byla by i ona?

Dítě, které se má narodit a které bylo ze stejného důvodu vystaveno riziku nákazy dávno předtím, i když u matky v břiše? Novorozence, který se za pár dní (a v případě ambulantního porodu možná i jen hodin) stejně ocitne v přítomnost tohoto potenciálně infekčního člověka?

Nebo personál nemocnice, který je dennodenně vystaven riziku nákazy tak jako tak, protože nežije ve vzduchoprázdnu, chodí nakupovat, používá veřejnou dopravu a pracuje v nemocnici, kde je pravděpodobnost kontaktu s virem nepochybně větší, než v jakémkoli jiném zaměstnání, a tak se samozřejmě už z povahy výkonu povolání automaticky chrání?

Neexistují jiná, méně omezující opatření? Nepochybně ano. Víme o nich všichni. Ochrana zdravotnického personálu je na prvním místě a také proto jsou zdravotnická zařízení první, kdo musí mít zajištěn dodávku ochranných pomůcek – respirátory a roušky jsou transportovány v první řadě do nemocnic a zdravotnických zařízení.

Některé nemocnice zavádějí jiná, mírnější opatření. V Liberci například každý pacient musí projít vstupním filtrem než vstoupí do prostor nemocnice. Fakultní nemocnice Ostrava na svých facebookových stránkách uvádí, že „V nouzovém režimu je povoleno mít u sebe partnera i dulu. Doprovodné osoby nebudou mít volný pohyb po klinice. Psychická pohoda rodičky je pro nás velmi důležitá!!!“

Lze si představit celou řadu dalších protiepidemických opatření, které porodnice mohou vyžadovat. Třeba vstup pouze s rouškou, povinné podrobení se vstupnímu pohovoru a vyšetření, povinnost mít na sobě speciální oblek (ta ovšem většinou platí standardně), rukavice, poučení o nutném hygienickém chování a zákaz pohybu v prostorách porodnic mimo porodní sál a další. Všechna tato opatření jsou pochopitelná v rámci aktuální epidemiologické situace. Nicméně poskytovatel zdravotních služeb není oprávněn je vynucovat, a tak jsou v rovině pouhých doporučení, jak se dočte níže. To nic nemění na tom, že jsou nepochybně vhodná a lze jedině doporučit se jimi řídit.

I v nouzovém režimu platí zákony

 

V předchozích několika dnech jsme se setkali s právním předpisem, se kterým se nesetkáváme každý den, a to je mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví.

O co se přesně jedná? „Mimořádné opatření“ je speciální opatření, které vydává orgán ochrany veřejného zdraví podle zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonu (dále jen „ZOVZ“) při epidemii nebo nebezpečí jejího vzniku. Takovým orgánem ochrany veřejného zdraví je v případě celostátního problému nebo na území několika krajů Ministerstvo zdravotnictví ČR (§ 80 ZOVZ) a v ostatních případech Krajská hygienická stanice (§ 82 ZOVZ) .

Co přesně může být obsahem takového mimořádného opatření stanoví § 69 ZOVZ. Je to například omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu. Většinu z toho už u nás dnes máme.

Co je ale podstatné, je závaznost takového mimořádného opatření. „Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.“ stanoví § 69 odst. 2 ZOVZ. A jaké jsou možné sankce? Fyzické osoby, se dopustí přestupku pokud nesplní povinnost uloženou mimořádným opatřením. Za tento přestupek lze uložit pokutu až 3 mil. Kč (§ 92n odst. 1 písm. b) a odst. 3 ZOVZ)

Mimořádná opatření, která mají být provedena celostátně, nařizuje Ministerstvo zdravotnictví ČR a v situacích, kdy není příslušné ministerstvo pak Krajská hygienická stanice. A právě takovým mimořádným opatřením nařídilo Ministerstvo zdravotnictví  9.3.2020 všem poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče zákaz návštěv pacientů v zdravotnickém zařízení. Zcela zásadní jsou ale uvedené výjimky. Tento zákaz návštěv se nevztahuje na:

 • nezletilé pacienty,
 • pacienty s omezenou svéprávnosti,
 • rodičky,
 • pacienty v hospicech a další pacienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

Tento článek je zaměřen na přítomnost otců a dul u porodu. Při pohledu na výjimky je tedy celkem jasné, jak má být zákaz návštěv pojímán a na koho se nevztahuje. Jsou to samozřejmě rodičky a nezletilí pacienti.

O tom, jak má být vykládán zákonný termín „návštěva“, jsem napsala článek „Zákaz návštěv není zeď“.  Tam najdete základní principy návštěv v porodnici a hlavně vysvětlení toho, proč zákonný zástupce, ani osoba blízká (otec u porodu), ani dula (osoba, kterou pacient určil, že ji chce mít při poskytování zdravotních služeb), nejsou návštěvy.

V době nouzového stavu je zřejmě tento jazykový výklad zákona o zdravotních službách nad chápání většiny osob, které o těchto opatřeních rozhodují. Většina z nich jej ostatně nechápe ani v klidovém režimu.

Možná i z toho důvodu, aby se předešlo jakýmkoli dohadům, ministerstvo výslovně zdůraznilo výjimky, na které se mimořádné opatření nevztahuje.

Jestliže má nemocnice vyhlášen zákaz návštěv otců u porodu, na mimořádné opatření ministerstva se tedy v žádném případě odvolávat nemůže, protože to je s ním v přímém rozporu.

O zákazu návštěv vyhlášeném přímo poskytovatelem zdravotních služeb tak platí totéž, co za normálního klidového stavu. Totéž, co platilo loni v únoru, kdy jsem v době chřipkové epidemie psala do nemocnic e-mail s žádostí o přehodnocení plošného zákazu návštěv. Je to opatření, které nepřiměřeně zasahuje do práv pacientů aniž by bylo schopné zajistit ochranu, kvůli které je nařizováno.

Přehnaná iniciativa porodnic

Zákaz návštěv otců u porodu tak nemá s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví nic společného. Zákaz návštěv otců u porodu není ani oprávněna vydat Krajská hygienická stanice, protože se jedná o celostátní a k takovému opatření je příslušní jedině Ministerstvo zdravotnictví.

Zákaz návštěv otců u porodu tak vydávají poskytovatelé zdravotních služeb v rámci své vlastní iniciativy. Mohl by tedy být na úrovni vnitřního řádu nemocnice. Je to však jinak.

Zákon o ochraně veřejného zdraví obsahuje speciální úpravu pro postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění (§ 62-70).  Tento speciální postup má v době trvání výskytu infekčního onemocnění přednost před ostatními obecnými právními předpisy, kterými se řídí poskytování zdravotních služeb, jako je například zákon o zdravotních službách.

Zákon o ochraně veřejného zdraví tak stanoví:

Postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění (§ 62-70)

§ 62

Hlášení infekčních onemocnění a zacházení s biologickým materiálem

(1)          Osoba poskytující péči včetně poskytovatele zdravotních služeb, který provádí laboratorní vyšetřování biologického materiálu ( § 15 odst. 1), která zjistí infekční onemocnění, podezření na takové onemocnění nebo úmrtí na ně, vylučování původců infekčních onemocnění nebo se o těchto skutečnostech dozví, je povinna ohlásit toto zjištění neprodleně, způsobem a v rozsahu upraveném prováděcím právním předpisem příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví . Současně zajistí podle druhu a rozsahu jí poskytované zdravotní péče bezodkladně provedení prvních nezbytných opatření k zamezení šíření onemocnění včetně odběru biologického materiálu a jeho vyšetření. Další opatření provádí podle pokynu orgánu ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si osoba poskytující péči nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky.

Právě v tomto režimu § 62-70 zákona o ochraně veřejného zdraví se v současné době pohybuje Ministerstvo zdravotnictví ČR při vydávání jednotlivých mimořádných opatření, neboť na území celé České republiky se vykytuje infekční onemocnění COVID-19.

Tento díl zákona o ochraně veřejného zdraví upravuje jednotlivé kroky, které musí poskytovatelé zdravotních služeb ve spolupráci s orgány ochrany veřejného zdraví provádět v případě výskytu infekčního onemocnění.

Shora citované ustanovení upravuje situaci, kdy přítomnost infekčního onemocnění nebo podezření na něj zjistí samotný poskytovatel zdravotních služeb. Podstatné je, že jeho povinností je to hlásit (což se pravděpodobně stalo při zjištění prvního případu nakaženého), zajistit první nezbytná opatření a pak: Další opatření provádí podle pokynu orgánu ochrany veřejného zdraví.Není tedy oprávněn činit další opatření „na vlastní pěst“.

V naší současné epidemiologické situaci způsobené onemocněním COVID-19, která má celostátní rozsah, je orgánem ochrany veřejného zdraví Ministerstvo zdravotnictví ČR. Poskytovatelé zdravotních služeb tak nejsou oprávněni činit další opatření nad rámec mimořádných opatření nařízených ministerstvem a platných pro celou ČR.

Pro poskytovatele zdravotních služeb, jako fyzickou či právnickou osobu, navíc platí také toto ustanovení ZOVZ:

§ 69 odst. 2:

„Mimořádná opatření podle odstavce 1 nařídí v nezbytně nutném rozsahu a rozhodne o jejich ukončení příslušný orgán ochrany veřejného zdraví. Pokud je to nezbytné k realizaci opatření na ochranu veřejného zdraví, vyžádá si poskytovatel zdravotních služeb nebo orgán ochrany veřejného zdraví součinnost Policie České republiky. Místní příslušnost orgánu ochrany veřejného zdraví se řídí místem výskytu infekčního onemocnění. Odvolání proti rozhodnutí příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví nemá odkladný účinek. Osoby jsou povinny se mimořádnému opatření podřídit.“

Zákaz návštěv doprovodu u porodu, vyhlášený poskytovatelem zdravotních služeb je tak vydáván v rozporu se zákonem o ochraně veřejného zdraví a v rozporu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví, které rodičky ze zákazu návštěv výslovně vyjímá. Poskytovatelé zdravotních služeb se tak povyšují nad zákon a zcela nepřiměřeně zasahují do práv pacientů.

Co s tím?

 

Jak z toho ale ven? Když něco takového žena prohlásí před svým porodníkem, pravděpodobně se nesetká s pochopením a uznáním její právní argumentace. Porodník jedná na základě nařízení vedení nemocnice a s ním je zase těžké se dohadovat při probíhajícím porodu.

Doporučuji problém řešit s porodnicí dopředu. Nelze očekávat, že porodnice plošně přehodnotí své postupy bez přímé výzvy Ministerstva zdravotnictví. Věřím ale, že se lze s porodnicí domluvit dopředu a hlavně trvat na svým právech, která jsou zákazem neoprávněně porušována.

Jak to udělat? Napište jim e-mail, ve kterém jim oznámíte, že hodláte trvat na svých právech a nebudete se řídit jejich protiprávními opatřeními. Jeho vzor máte níže:

„Vážení,

jsem na konci těhotenství a v nejbližších dnech očekávám narození svého dítěte. Pro svůj porod jsem si vybrala právě Vaše zdravotnické zařízení, protože z předchozích porodů mám s Vámi velmi dobrou zkušenost/k Vám chovám důvěru. Z Vašich webových stránek jsem ale zjistila, že je ve Vaší porodnici vyhlášen zákaz návštěv, týkající se i doprovodu k porodu.

Je pro mě nesmírně důležité, aby u mého porodu byl přítomen otec mého dítěte a dula, která se mnou spolupracuje v průběhu celého těhotenství a velmi dobře zná mé potřeby.

Konzultovala jsem Váš postup se svým právníkem a je zřejmé, že nejste oprávněni vydávat opatření bez pokynu orgánu ochrany veřejného zdraví. Takový „pokyn“ zde nyní existuje a je to mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR č.j. MZDR 10519/2020-1/MIN/KAN ze dne 9.3.2020, kterým byl všem poskytovatelům zdravotní péče nařízen zákaz návštěv pacientů s výjimkou nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností, rodiček, pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

O smyslu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví nemůže být pochyb a na rodičky se tento zákaz nevztahuje. Poskytovatel zdravotních služeb je povinen v době výskytu infekčního onemocnění provádět opatření výhradně podle pokynu orgánu ochrany veřejného zdraví a není oprávněn činit další nad rámec těchto pokynů (§ 62 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů).

Jelikož je Vaše opatření k zamezení šíření infekčního onemocnění vydáno v rozporu se zákonem, resp. k jeho vydání nejste oprávněni, beru jej jako pouhé doporučen. Vzhledem k tomu, že je pro mě přítomnost otce i duly u porodu zásadní, nemohu a nehodlám se jím řídit a vyzývám Vás k jeho zrušení.

V případě, že byste se snad nějakými fyzickými prostředky pokusili oddělit mě od mého doprovodu, jsem připravena tento problém řešit soudní cestou.

Předesílám, že jsem samozřejmě já, i můj doprovod ochotni spolupracovat s personálem Vaší nemocnice ohledně jakýchkoli ostatních preventivních opatření, jako je nošení respirátorů, roušek, speciálního obleku, pohyb jen ve vyhražených prostorách, dodržování speciálních hygienických opatření a podrobení se jakémukoli vyšetření našeho zdravotního stavu, aby bylo riziko přenosu onemocněním COVID-19 minimální.

S pozdravem,

Jana Nováková, nar….., bytem …..

 

Obsah e-mailu si přizpůsobte a doplňte podle vašich potřeb. Věřím, že takto se vám podaří vyjednat výjimku pro svůj vlastní porod. Situaci lze řešit samozřejmě i následně například právě tou žalobou. To ale nezmění okolnost, že u vašeho porodu nebyl váš doprovod a otec dítěte.

Tento článek je zaměřen výslovně na problematiku plošně vyhlášených zákazů návštěv porodnicemi v souvislosti s pandemií onemocnění COVID-19. Poskytovatelé zdravotních služeb samozřejmě mohou přítomnost doprovodu u porodu omezit ze zákonných důvodů tak jako doposud, a to pokud přítomnost doprovodu nebude v souladu s jinými právními předpisy, vnitřním řádem nebo by narušovala poskytování zdravotních služeb (§ 28 odst. 3 písm. e) zákona o zdravotních službách). Jak tento princip funguje v běžném režimu si přečtěte třeba v článku „Zákaz návštěv není zeď“ a dalších na mém webu.

Zažili jste v porodnici nedůstojné zacházení a chcete se mu příště vyhnout?

 

 Máte svá vlastní porodní přání a chtěli byste, aby byla při porodu splněna?

 

Poradím vám jak na to sPRÁVNĚ!

Stáhněte si ZDARMA můj e-book Pět práv, která vás v porodnici podrží

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!