>

Porod, pandemie COVID-19 a vaše práva

3. část

Zákaz návštěv je asi jedno z nejdrastičtějších opatření, které pandemii koronaviru COVID-19 provází. Samozřejmě jsou vydávána i jiná nepříjemná opatření, ohrožující až existenčně životy lidí. Zavřené prodejny, restaurace, divadla, kina. V případě zákazu návštěv jde ale o mnohdy fatální oddělení blízkých osob. Některé se už nikdy neuvidí. Člověk tak může zemřít v nemocnici docela sám a velmi často se to děje.

Právě proto vnímám zákaz návštěv jako extrémní zásah do osobní sféry každého člověka a jeho nadužívání mě upřímně děsí. Zákaz návštěv totiž tak, jak je běžně používán ve zdravotnických zařízeních, tedy jako plošné omezení vstupu všem osobám docházejícím za pacienty bez rozdílu, je nepřiměřené opatření, ke kterému nemocnice nemá často ani oprávnění.

Jak se k němu postavit v době pandemie? Už jarní vlna ukázala, jak je v krizové situaci právo často bezzubé a rychlé nápravy bezpráví v praxi těžko realizovatelné.

Abyste se zorientovali v poměrně složitém systému všemožných opatření proti epidemii, která jsou vydávána různými subjekty, přečtěte si můj minulý článek.

Je důležité sledovat, kdo konkrétní zákaz vydává. Stoprocentně závazná opatření jsou totiž jen ta, vydávána vládou, ministerstvem zdravotnictví nebo krajskou hygienickou stanicí. Pokud je zákaz návštěv vydán poskytovatelem zdravotních služeb, jedná se velmi pravděpodobně jen o doporučení, protože skutečně zakázat návštěvy může poskytovatel jen v úplném zlomku případů.  Kdy? Čtěte dál.

 

Jak funguje zákaz návštěv

 

Na začátek je nutno upozornit, že celý text se týká POUZE zákazů návštěvy vydávaných samotnými zdravotnickými zařízeními. Jak jsem již psala, zákaz návštěv nařízený vládou, ministerstvem nebo krajskou hygienickou stanicí je závazný pro každého. Ne, že by nebylo možné jej soudně napadat. To samozřejmě lze a děje se to. Ale jejich svévolné nedodržování se vám může vymstít, protože za jejich nedodržování hrozí vysoké pokuty. Jak se obecně lze zákazům návštěv bránit, si přečtěte v článku Je zákaz návštěv a já nemohu za svým dítětem nebo blízkým. Co mám dělat?.

Dnes rozeberu, proč zákaz návštěvy není tako horký, jak se tváří, ani v době pandemie. Je to takový nešvar českého zdravotnictví, že jsou některá doporučení prezentována jako striktní zákazy nebo příkazy. Laik pak může nabýt dojmu, že se s tím nedá nic dělat. Když pak v důsledku toho umírají v nemocnicích osamocení utrápení lidé, se kterými se jejich příbuzní ani nemohli přijít rozloučit, je člověku do breku.

Jak jsem již několikrát psala, zákaz návštěv vyhlašuje zdravotnické zařízení samo na základě monitorování epidemie ve své lokalitě a zpravidla na základě doporučení krajské hygienické stanice. Vyhlásit zákaz návštěv sice je v kompetencích ředitele, ale zdaleka ne v takovém rozsahu, jak je zákaz návštěv běžně pojímán.

 

Zákaz návštěv vyhlášený zdravotnickým zařízením je totiž regulován dvěma právními předpisy:

 1. § 15 zákona o ochraně veřejného zdraví (z. č. 258/2000 Sb.) upravující povinnost činit hygienická a protiepidemická opatření
 2. Pravidla pro vnitřní řád upravená v zákoně o zdravotních službách

Ad 1) Zákaz návštěv jako protiepidemické opatření

 

Zákaz návštěv je vyhlašován pravidelně v době probíhající epidemie. V minulosti to bývaly chřipkové epidemie, do budoucna se bude nespíš jednat spíše o ty covidové, pokud budou nízké intenzity.

Podle § 15 zákona o ochraně veřejného zdraví je poskytovatel zdravotních služeb povinen činit hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření infekce spojené se zdravotní péčí.

Infekcí spojenou se zdravotní péčí se rozumí nemoc nebo patologický stav vzniklý v souvislosti s přítomností původce infekce nebo jeho produktů ve spojitosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení v příslušné inkubační době.

Právě toto ustanovení přináší základní podmínky, za kterých je poskytovatel zdravotních služeb oprávněn protiepidemické opatření spočívající v zákazu návštěv vydat. Jsou to tyto:

 • Opatření slouží k předcházení infekce spojené se zdravotní péčí, tj. stav, spojený:
  1. s přítomností původce infekce
  2. ve spojitosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení
  3. v příslušné inkubační době

Když si přeložíme ustanovení do srozumitelného jazyka, znamená asi toto:

Jde o nějaká preventivní opatření, která mají zabránit tomu, aby v případě, kdy se ve zdravotnickém zařízení objeví infekční osoba, která je navíc v příslušné inkubační době, došlo k šíření infekce spojené se zdravotní péčí. Tato osoba tam navíc musí být v souvislosti s pobytem nebo výkony prováděnými osobou poskytující péči ve zdravotnickém zařízení. Šíření může nastat uvnitř zařízení nebo ze zařízení ven.

Tedy podmínky, pro nařízení takového protiepidemického opatření, které musí být splněny, jsou:

 • osoba je infekční – nikoli potenciálně, ale reálně
 • infekční osoba je přítomna ve zdravotnickém zařízení
 • infekční osoba je v inkubační době – toto musí být prokázáno
 • je tam v souvislosti s pobytem nebo s výkony prováděnými osobou poskytující péči

Vezmeme-li to od konce, pak v souvislosti s pobytem nebo výkony tam může být celá řada osob, nejen pacienti, ale i osoby, které za pacienty dochází, protože ty tam jsou v souvislosti s poskytováním péče právě těm pacientům, nebo třeba i zdravotníci či medici na praxi. Nespadá sem už například malíř, který jde malovat chodbu.

To, že je osoba v inkubační době musí být prokázáno, jinak tato podmínka nenastává.

Zákonodárce použil termín „ve spojitosti s přítomností“. V návaznosti na terminologii zákona o zdravotních službách, který slovo „přítomnost“ používá výhradně ohledně osob blízkých a zákonných zástupců, zatímco ohledně návštěv volí terminologii „přijímat návštěvy“ je zřejmé, že i zde se jedná o možnost regulovat až samotnou přítomnost, nikoli vstup osoby do zdravotnického zařízení.

Infekčnost osoby musí být také dána. Nelze tato opatření činit bez jakéhokoli podezření, že by osoba skutečně byla infekční.

Dílčí závěr tedy je, že protiepidemická opatření podle § 15 zákona o ochraně veřejného zdraví poskytovatel je oprávněn činit, ale jen pokud jde o infekce spojené se zdravotní péčí, jejichž původce pochází z jeho zdravotnického zařízení (kde je přítomen). Teoreticky tedy k ochraně návštěv, nikoli k ochraně pacientů před návštěvami. I toto je ale omezené, jak se dočtete dále.

V praxi tedy zákaz návštěv může být vydán, pokud jde o infekční pokoj či oddělení, kam poskytovatel zakáže vstup návštěv. Neplatí to však pro zákonné zástupce a osoby blízké.

 

Ad 2) Regulace zákonem o zdravotních službách

 

Podle zákona o zdravotních službách je zdravotnické zařízení oprávněno vydávat vnitřní řád. Jiné právní předpisy neobsahují konkrétnější nároky na vnitřní řády a zákon o zdravotních službách je v této souvislosti rovněž velmi skoupý na slovo. Veškerá regulace se omezuje na následující:

 • Pacient má právo být seznámen s vnitřním řádem zdravotnického zařízení lůžkové nebo jednodenní péče (§ 28 odst. 3 písm. d) zákon o zdravotních službách).
 • Pacient je při poskytování zdravotních služeb povinen řídit se vnitřním řádem (§ 41 odst. 1 písm. b) zákon o zdravotních službách).
 • Poskytovatel je povinen zajistit, aby byl pacient seznámen se svými právy a povinnostmi při poskytování zdravotních služeb a vnitřním řádem; vnitřní řád nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná zejména pro řádný chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů (§ 46 odst. 1 zákon o zdravotních službách).
 • Poskytovatel může ukončit péči o pacienta v případě, že pacient závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený individuální léčebný postup, pokud s poskytováním zdravotních služeb vyslovil souhlas, nebo se neřídí vnitřním řádem a jeho chování není způsobeno zdravotním stavem (§ 48 odst. 2 písm. d) zákon o zdravotních službách).

Ze shora uvedeného vyplývají jediná pravidla, kterými je zdravotnické zařízení vázáno při tvorbě vnitřního řádu:

Nesmí zasahovat do práv pacienta nad míru, která je nezbytně nutná pro řádných chod zdravotnického zařízení a respektování práv ostatních pacientů.

 

Vnitřní řád sám o sobě není právní předpis. Je to dokument, který nějakým způsobem nastavuje pravidla fungování zdravotnického zařízení. Ta si může každé zařízení nastavit podle sebe. Podobně, jako byste si nastavili domácí pravidla třeba pro úklidové práce. Závazný je pro všechny osoby, které se ve zdravotnickém zařízení nachází. Zejména pro zaměstnance, ale také pro pacienty.

Stejně jako vy si do svého domácího řádu nesmíte dát ustanovení, která odporují zákonům, třeba domácí násilí, je i vnitřní řád vázán právními předpisy. Jednotlivé právní předpisy všeho druhu tak přináší další závazná pravidla pro tvorbu vnitřního řádu, kterými se musí poskytovatel zdravotních služeb řídit.

A teď se zase vracíme k zákazu návštěv. Zákon o zdravotních službách totiž sám obsahuje určitou regulaci, pokud jde o osoby, docházející za pacientem.

Zcela nade vší pochybnost zákon počítá se třemi kategoriemi osob:

 1. Zákonní zástupci nezletilých (plus osoby určené zákonným zástupcem, pěstoun nebo jiná osoba, která má dítě v péči, opatrovník v případě osob omezených ve svéprávnosti; pozn.: hovořím-li o zákonném zástupci v souvislosti se zákazem návštěv, mám vždy na mysli všechny tyto osoby)
 2. Osoby blízké
 3. Návštěvy

Úmysl zákonodárce oddělit tyto skupiny je zřejmý i z toho, že problematiku zákonných zástupců a osob blízkých upravuje § 28 odst. 3 v písm. e) a problematiku samotných návštěv o 4 odstavce níže, v písm. i). I podmínky pro přítomnost zákonných zástupců a osob blízkých a pro přijímání návštěv jsou různé.

Termín „návštěva“ používá zákonodárce výhradně pro osoby pod písmenem i) a odlišuje je od zákonných zástupců a osob blízkých. Jestliže zákon zná termín „návštěva“ a jiné předpisy, jako jsou usnesení vlády o přijetí krizového opatření nebo mimořádná opatření ministerstva jej také používají, není důvod, aby byl tento termín vykládán jinak, než jak jej chápe zákon o zdravotních službách.

Proto se podle mého názoru na zákonné zástupce a osoby blízké nevztahují ani zákazy návštěv nařízené nyní v době nouzového stavu. Aby toto ale bylo postaveno na jisto, musela by se konkrétní osoba, resp. pacient, kterému bylo znemožněno, aby u něj byla přítomna osoba blízká nebo zákonný zástupce s ohledem na špatný výklad krizového opatření vlády soudně domoci svého práva.

Vraťme se ale nyní k oprávnění poskytovatele zdravotních služeb vyhlásit zákaz návštěv.

Ze shora uvedeného je zřejmé, že zákonný zástupce, ani osoba blízká nejsou návštěvy. Podrobnější argumentaci najdete v článku Zákaz návštěv není zeď nebo Přehodnoťte zákaz návštěv! Otevřený dopis nemocnicím.

Zákon navíc stanoví právo nezletilého na nepřetržitou přítomnost zákonného zástupce a na přítomnost osoby blízké. Podmínkou je, že tato přítomnost:

 • musí být v souladu s vnitřním řádem a jinými právními předpisy
 • nesmí narušit poskytování zdravotních služeb

Regulovat lze ale až samotnou přítomnost. To shodně uvádí i důvodová zpráva k zákonu o zdravotních službách, jejíž znění najdete i v tomto mém článku. Poskytovatel tak může nastavit pravidla pro přítomnost těchto osob, jako je ochrana nosu a úst, speciální oblek, nutná hygiena, vstupní zdravotní kontrola, povinnost zdržovat se jen v určitých prostorách apod. Nesmí ale takovými pravidly toto právo fakticky znemožnit. Pokud tyto osoby pravidla nedodržují, je poskytovatel oprávněn jejich přítomnost ukončit.

Druhá možnost, jak ukončit přítomnost těchto osob u pacientů je situace, kdy naruší poskytování zdravotních služeb. Musí jít ale o objektivní narušení v konkrétním případě. Může sem spadat třeba infekční, opilý rodič, příliš hlučná skupina příbuzných, obtěžování ostatních pacientů nadměrným hlukem např. z mobilního telefonu apod.

Právo jednoho končí tam, kde začíná právo druhého, nicméně toto nemůže být vykládáno tak, že tomu prvnímu je právo fakticky upřeno. Nelze proto připustit, aby například v zájmu soukromí spolubydlícího pacient nemohl mít u sebe přítomnou žádnou osobu blízkou. Samozřejmě je nezbytná určitá ohleduplnost a chování přiměřené zachování léčebného procesu, kvůli kterému se pacienti ve zdravotnických zařízeních nacházejí.

Naproti tomu návštěvy mají úplně odlišný režim. Pacient má právo přijímat návštěvy ve zdravotnickém zařízení lůžkové nebo jednodenní péče, a to s ohledem na svůj zdravotní stav a v souladu s vnitřním řádem a způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů, pokud tento zákon nebo jiný právní předpis nestanoví jinak (§ 28 odst. 3 písm. i) zákona o zdravotních službách).

Návštěva je podle zákona o zdravotních službách kdokoli, kromě zákonných zástupců (a osob jimi určených, pěstounů, osob, které mají dítě v péči a opatrovníka v případě osob omezených ve svéprávnosti) a osob blízkých.

Podmínky pro přijímání návštěv jsou následující:

Pacient má právo přijímat návštěvy:

 • s ohledem na svůj zdravotní stav – je proto podstatné, jestli je pacient vůbec schopen vzhledem ke svému zdravotnímu stavu návštěvu přijmout. To u osob blízkých ani zákonných zástupců není relevantní. Na jejich přítomnost má pacient právo v jakémkoli stavu!
 • v souladu s vnitřním řádem – vnitřní řád zde může regulovat už samotné „přijímání“ návštěv. Jsou proto možné návštěvní hodiny, omezený čas návštěv apod.
 • způsobem, který neporušuje práva ostatních pacientů – toto pravidlo je mnohem striktnější, než v případě zákonných zástupců a osob blízkých. Tam se hovoří až o narušení poskytování zdravotních služeb. Drobné zásahy do práv pacientů ještě nemusí narušovat poskytování zdravotních služeb. Ty jsou proto přípustné a muselo by jít o významné omezování práv ostatních pacientů, aby mohlo být hovořeno o narušování poskytování zdravotních služeb. Naproti tomu v případě návštěv nesmí docházet k porušování práv ostatních pacientů. Třeba i práva na soukromí. Každé oddělení by proto mělo mít speciální návštěvní místnost, protože osoby v režimu „návštěva“ by v podstatě vůbec neměly mít přístup na pokoje, kde jsou ostatní pacienti (pokud ti s tím nesouhlasí).

 

S ohledem na to, že „právo přijímat návštěvy“ má pacient v souladu s vnitřním řádem, je vnitřní řád, kam spadají i opatření ředitele jako je zákaz návštěv, oprávněn regulovat právě tyto návštěvy.

Ale aby to nebylo tak jednoduché, zákaz návštěv je navíc ještě protiepidemické opatření. Teď přichází na řadu zároveň výklad výše o § 15 zákona o ochraně veřejného zdraví.

Podle něj je ředitel nemocnice oprávněn vydávat protiepidemická opatření jen k ochraně osob docházejících za infekčními pacienty případně k řešení nemocničních nákaz, které v nemocnici kvůli těmto osobám (nebo infekčním pacientům) vzniknou.

Pokud tedy jde o zákaz návštěv, jako protiepidemické opatření a ochrana pacientů před epidemií zvenčí, pak v případě:

 • zákonných zástupců jej nelze vydat,
 • osob blízkých jej nelze vydat,
 • návštěv jej nelze vydat. Návštěvy ale je možné regulovat vnitřním řádem obecně, nikoli jako protiepidemické opatření, ale jako trvalé ustanovení vnitřního řádu.

 

V případě, že jde o zákaz návštěv jako ochrana třetích osob před infekcí spojenou se zdravotní péčí, která má původ ve zdravotnickém zařízení (infekční pokoje, infekční oddělení), pak v případě:

 • zákonných zástupců jej nelze vydat (zdravý zákonný zástupce totiž nemůže narušit poskytování zdravotních služeb infekčnímu pacientovi, a tak není zákonný důvod pro omezení jeho přítomnosti, ledaže by v případě nějakých extrémně infekčních a nebezpečných onemocnění existoval speciální právní předpis), ale je na místě jej poučit o rizicích,
 • osob blízkých jej nelze vydat, platí totéž jako u zákonného zástupce,
 • návštěv ano, toto je jediná situace, kdy zdravotnické zařízení může vydat zákaz návštěv, který se vztahuje právě jen na tento okruh osob. Musí ale jít o infekci, která má původ ve zdravotnickém zařízení, NIKOLI prevence infekce zvenčí.

Jak je vidět v praxi běžný výklad zákazu návštěv, vztahující se plošně na všechny osoby docházející za pacienty, je nepřiměřeně široký. Poskytovatel zdravotních služeb ve skutečnosti může zákazem návštěv regulovat jen návštěvy (nikoli zákonné zástupce a osoby blízké), docházející za pacienty na infekční oddělení nebo pokoj.

Tento výklad bohužel nic nemění na tom, že denně dochází k omezování práv pacientů špatným pojímáním zákazu návštěv. Poslední dobou se podařilo díky významnému lobbingu zájmových skupin na problém upozornit ministerstvo zdravotnictví, a tak alespoň v případě zákonných zástupců nezletilých vzniklo metodické doporučení pro nouzový stav.

Osoby blízké ale bohužel stále zůstávají v pozadí. Na problém sice opakovaně upozorňují media, ale nezdá se, že by se přístup poskytovatelů příliš měnil. Ve světle aktuální krize se děje spíše opak a práva pacientů se upozaďují.

Bohužel kontrola nad jejich dodržováním je minimální. Veřejný ochránce práv se ze své vlastní iniciativy zaměřuje spíše na místa, kde jsou osoby omezené na svobodě v důsledku závislosti na poskytované péči. Lze mu podat podnět, ale i ten by měl směřovat spíše k jeho činnosti, jako je ochrana před veřejnou mocí (tedy třeba postup řešení stížnosti krajským úřadem). Neposkytuje primárně ochranu základním právům a svobodám, jak by si možná někdo mohl myslet.

Naopak ochranu právům a svobodám poskytují obecné soudy a Ústavní soud. Obrana proto vede cestou stížnosti a soudní cestou, případně rovnou přes návrh na vydání předběžného opatření. Dokud nebude v této otázce jasné soudní rozhodnutí, jedná se bohužel stále jen o výklad práva, který poskytovatelé zdravotních služeb mohou sdílet a nemusí.

Zažili jste v porodnici nedůstojné zacházení a chcete se mu příště vyhnout?

 

 Máte svá vlastní porodní přání a chtěli byste, aby byla při porodu splněna?

 

Poradím vám jak na to sPRÁVNĚ!

Stáhněte si ZDARMA můj e-book Pět práv, která vás v porodnici podrží

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!