Odposlechnuto ve zdravotnictví:

Pokud jste v porodnici, odpovědnost za zdraví vaše a vašeho dítěte spadá na hlavu přítomného lékaře a nikoho jiného.“ sdělí nasupeně ošetřující lékař ženě, která při porodu odmítá vyšetření.  

„Ale my máme za to dítě zodpovědnost! Dokud nezačne přibírat, nepustíme vás domů. Teď nemůžete odejít.“ dozví se žena, která chce odejít z porodnice se svým novorozencem.

Já mám za to dítě zodpovědnost, musím ho naočkovat.“ říká dětský lékař v poradně pro kojence váhajícím rodičům.

Tahle vyšetření nemůžete odmítnout, já mám za vás zodpovědnost!“ oznámí gynekolog své těhotné klientce odmítající test na těhotenskou cukrovku.

Podobné věty můžete slýchat, a možná jste už i slyšeli, od některých zdravotníků. Napadá vás: „Jak to ve skutečnosti je? Kdo má teda zodpovědnost za to moje dítě?“ V hloubi duše tušíte, že byste to snad měli být vy, jste přece rodiče. Ale když na vás zdravotníci z ničeho nic uhodí, znejistí vás to a říkáte si: „Tak asi jo, asi za něj fakt zodpovídají, když jsme teď v té nemocnici.“ Někteří lidé jsou dokonce přesvědčeni o tom, že za jejich děti mají zodpovědnost zdravotníci a velmi rádi jim kompetence odevzdávají. Kdo by se divil, když to tak přesvědčivě říkají. Pravda je ale jiná:

Zodpovědnost za dítě mají vždy rodiče!

A když říkám vždy, myslím tím vždy. Pokud byste spadali pod výjimky, nepochybně byste o nich věděli. Trvání a rozsah rodičovské odpovědnosti totiž může změnit jen soud (1). Rodičovská odpovědnost, definovaná občanským zákoníkem, zahrnuje povinnosti a práva rodičů, která spočívají v péči o dítě, a to zejména:

 • péči o jeho zdraví,
 • péči o jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj,
 • v ochraně dítěte,
 • v udržování osobního styku s dítětem,
 • v zajišťování jeho výchovy a vzdělání,
 • v určení místa jeho bydliště,
 • v jeho zastupování a spravování jeho jmění.

Rodičovská odpovědnost vzniká narozením dítěte a zaniká, jakmile dítě nabude plné svéprávnosti (2). Jsou to proto právě rodiče, kdo zodpovídá za zdraví dítěte. Jsou to oni, kdo zhodnotí, jestli je potřeba vyhledat odbornou pomoc a zajistí svému dítěti vyšetření zdravotníkem. I pak ale jejich rodičovská odpovědnost nadále trvá.

Rodiče mají povinnost a právo zastupovat dítě při právních jednáních, ke kterým není právně způsobilé (3).

V rámci zastupování dítěte rodiče rozhodují i o zdravotní péči, a to až do dostatečné vyspělosti dítěte. Stejně, jako má každý zodpovědnost za své zdraví a je jeho právem rozhodnout se, jestli navrhovanou léčbu podstoupí či nikoli, mají i rodiče právo i povinnost rozhodovat za své dítě. A naproti tomu také dítě má právo na péči rodičů (4).

S ohledem na nejlepší zájem dítěte rodiče vyhodnocují výhody a nevýhody, rizika či alternativy navrhované zdravotní péče. A po zhodnocení všech těchto aspektů rozhodují o tom, jestli se zdravotní péčí vysloví souhlas nebo ne. To, že určitou léčbu zdravotník navrhl, automaticky neznamená, že jsou rodiče povinni se tímto návrhem řídit a souhlasit s ní. Neznamená to, že se jedná jednoznačně o nejlepší možné řešení pro dítě. Zdravotník totiž situaci hodnotí ze svého úhlu pohledu. Jeho hodnocení je hodnocení odborníka, který nabízí podle jeho názoru nejlepší možné řešení.

Zájem dítěte má ale více aspektů. Nejen fyzické zdraví, ale také psychickou pohodu dítěte, jeho osobní zájmy a sociální potřeby nebo třeba kvalitu života dítěte. Zájem konkrétního dítěte v konkrétní situaci může být různý a má na to vliv spousta dalších faktorů.

Představte si následující situaci:

Rodič přivede dítě své dvouleté dítě do nemocnice po pádu ze židle, aby se vyloučilo riziko otřesu mozku, případně jiného vážného poranění. Lékař provede vyšetření a zkonstatuje, že z výsledků není patrný žádný problém, ale pro jistotu by raději dítě jednu noc hospitalizoval na pozorování. Nicméně nemají kapacitu pro ubytování rodiče spolu s dítětem. To je odborné vyjádření lékaře o tom, jaký by byl z jeho pohledu nejlepší postup.

Rodič ale při rozhodování pokládá na pomyslné misky vah několik faktů: Dítě se v cizím prostředí bojí, v nemocnici je viditelně nervózní, ze zdravotníků má strach a nelíbí se mu tam. Pobyt v nemocnici je spojen s celou řadou rizik pro zdravé dítě spojených s nemocničními infekcemi. Zdravotníci nemívají čas dítě pozorovat neustále a může se stát, že by i tak nestačili neprodleně zareagovat. Rodič zároveň ví, že doma je schopen s dítětem celou dobu být a sledovat jej. Zná jej, takže si mnohem dříve všimne podivného chování dítěte, které ve vlastním sociálním prostředí bude o to jednoznačnější. Navíc ví, že nemocnice je 10 minut cesty z domova a pokud by se jednalo o závažné zranění, nemocniční vyšetření by jej odhalila už nyní. Bere v úvahu i to, že ponechat dvouleté dítě v cizím prostředí zcela samotné, by mu způsobilo obrovské trauma.

Po vyhodnocení všech těchto aspektů, o kterých lékař nemůže vědět a nemůže je ani brát v úvahu, protože nezná přesné poměry a možnosti rodiny, rodič dochází k závěru, že navrhovanou zdravotní péči odmítne. Zájem dítěte v tuto chvíli není v tom být hospitalizováno, nýbrž zůstat se svým rodičem, který vše ohlídá. Zase jiné by bylo rozhodování, pokud by rodič mohl zůstat v nemocnici s dítětem nebo třeba kdyby věděl, že nemůže být doma s dítětem a zajistit mu potřebný klid a dohled.

Všechny tyto okolnosti rodič při zastupování dítěte vyhodnocuje. Právě proto nejlepší zájem dítěte znají rodiče. Znají své dítě, jeho potřeby, zájmy, projevy a také znají své možnosti, zkušenosti a podmínky. Rozsah jejich hodnocení celé situace je nesrovnatelně širší, než pouhé medicínské hledisko zdravotníka, byť samozřejmě obohacené o znalost běžných potřeb dětí stejného věku a obdobných poměrů.

Ochrana slabšího

Na druhou stranu ani rozhodování rodičů není neomezené. Děti jsou slabší stranou, kterou stát vždy chrání. Nemohou být ponechány zcela na pospas rozhodování rodičů. Lidé jsou různí a ne všichni rodiče mohou být dostatečně kompetentní. Zákon o zdravotních službách proto určitou ochranu dětí obsahuje. Neodkladnou péči mohou zdravotníci dítěti poskytnout i bez souhlasu rodičů, a to v případě, že jde o:

 • péči nutnou k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví,
 • při podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání dítěte,
 • pokud by dítě trpělo duševní poruchou, při jejímž neléčení by se vší pravděpodobností došlo k vážnému poškození zdraví (5).

Zdůrazňuji však, že musí jít pouze o neodkladnou péči. To je taková péče, jejímž účelem je zamezit nebo omezit vznik náhlých stavů, které bezprostředně ohrožují život nebo by mohly vést k náhlé smrti nebo vážnému ohrožení zdraví, nebo způsobují náhlou nebo intenzivní bolest nebo náhlé změny chování pacienta, který ohrožuje sebe nebo své okolí (6).

Jestliže tedy přijdou rodiče s dítětem, které na sebe vylilo horký čaj a má těžké popáleniny na rukách, zdravotníci bez ohledu na souhlas rodičů poskytnout neodkladnou péči. S ohledem na charakter zranění mohou však pojmout podezření na týrání dítěte, nicméně to samo o sobě je neopravňuje další zdravotní péči, která už není neodkladná, poskytovat bez vědomí rodičů s odůvodněním, že mají podezření na týrání dítěte. Ohledně další péče již standardně rozhodují rodiče.

Revers, jako východisko pro zdravotníky

Rodiče, kteří odmítají navrhovanou zdravotní péči za své dítě, se někdy mohou setkat s nevolí ze strany zdravotníků. Situace bývá někdy až nepříjemně vyhrocená, balancující na hranici omezování osobní svobody ze strany zdravotníků. Jestliže nejde o nedokladnou péči, zdravotník se své odpovědnosti zprostí, dá-li odmítajícím rodičům podepsat revers.

Lidé se často domnívají, že revers je nějaká povolenka, na základě které mohou nemocnici opustit. Není to tak. Revers je dokument, který potvrzuje to, na čem se lékař s pacientem domluvili. Zákon o zdravotních službách upravuje následující postup při odmítání zdravotních služeb pacientem a obdobně také rodičů za jejich dítě:

Lékař pacientovi srozumitelně a v dostatečném rozsahu vysvětlí, jaký je jeho problém a jakou navrhuje léčbu. To obnáší informaci o tom, jaký by měla mít taková léčba přínos, jaké je povahy, co by mělo být jejím účelem, ale také jaká jsou její rizika nebo jaké jsou další možnosti řešení a jejich výhody a rizika (7).

Na základě toho se pacient (rodič dítěte) rozhodne, jestli léčbu podstoupí nebo ne. Pokud odmítne, lékař mu zopakuje informace o jeho zdravotním stavu v rozsahu a způsobem, ze kterého je patrné, že neposkytnutí zdravotních služeb může vážně poškodit jeho zdraví nebo ohrozit život. Pokud i poté pacient odmítne, učiní o tom písemné prohlášení, neboli revers (8).

Revers pak slouží lékaři jako doklad o tom, že s pacientem hovořil a v jakém rozsahu jej poučil. Kdyby pak po odmítnutí péče došlo k následku, před kterým jej lékař varoval, má důkaz, že svou péči nezanedbal. Nicméně vynutitelná povinnost podepsat revers neexistuje. Podepsání reversu není ani podmínkou pro váš odchod z nemocnice. Je to slušnost, ale pokud vám v tom okolnosti brání, za nepodepsání neexistuje žádná sankce. Lékař si zaznamená do zdravotnické dokumentace, jak vše probíhalo a o čem s vámi hovořil a tento záznam podepíše on a svědek (9). Takový záznam ve zdravotnické dokumentaci má stejnou váhu, jako podepsaný revers.

Za co tedy zdravotník odpovídá?

Zdravotník odpovídá za to, že bude plnit povinnosti stanovené zákonem. Takovým zákonem je zejména zákon o zdravotních službách. Jeho činnost ale upravují i jiné zákony, například zákoník práce, občanský zákoník, speciální zákony jako transplantační zákon, zákon o specifických zdravotních službách a jiné. Všechny tyto právní předpisy platí i ve vztahu k poskytování zdravotních služeb nezletilému dítěti. Základní povinnosti upravuje zákon o zdravotních službách. Mezi ty hlavní patří

 • poskytovat zdravotní služby pouze se svobodným a informovaným souhlasem pacienta (10),
 • poskytovat zdravotní služby na náležité odborné úrovni, tedy podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, při respektování individuality pacienta, s ohledem na konkrétní podmínky a objektivní možnosti (11).
 • vytvořit podmínky a opatření k zajištění uplatňování práv a povinností pacientů a dalších oprávněných osob, zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků při poskytování zdravotních služeb (12).

A samozřejmě celá řada dalších povinností, které upravují zdravotnické předpisy.

V žádném z nich ale není uvedeno, že by zdravotník měl odpovědnost za vaše dítě, popřípadě za vás. Zdravotník má odpovědnost za to, jakým způsobem odvede svou práci, tedy jestli splní všechny své zákonem vymezené povinnosti. Tou nejdůležitější je poskytnout zdravotní péči jen se souhlasem pacienta. Jestliže pacient odmítá, zdravotník svou povinnost splní, pokud bude postupovat výše popsaným způsobem. Ještě jednou jej poučí a sepíše revers, který pacient podepíše.

Není tedy pravdou, že návštěvou lékaře odevzdáváte své kompetence a zodpovědnost za vaše zdraví nebo zdraví vašeho dítěte lékaři. Přicházíte za ním, jako za odborníkem, který vám poradí, jak řešit váš problém. Na základě doporučení odborníka se pak podle svého svědomí, svých preferencí, zkušeností a dalších faktorů rozhodnete, jaký zvolíte další postup. A totéž platí i ve vztahu k dětem.

Není přípustné poskytovat, byť jednoduchou, zdravotní péči bez souhlasu či vědomí rodičů. Běžné postupy v porodnicích, kdy je novorozenec po porodu bez jediného náznaku komunikace s rodiči vykoupán, zvážen, změřen, jsou mu vykapány oči atd. jsou ve skutečnosti zdravotní péčí, poskytnutou bez souhlasu pacienta a dochází tak k neoprávněnému zásahu do tělesné integrity novorozence.

Bohužel se v našich podmínkách rodiče stále ještě mohou setkat s nerespektem k jejich rozhodnutí nebo s jejich ignorací. O to je důležitější, pokud je to alespoň trochu možné, být se svým dítětem u každého vyšetření i při hospitalizaci.

Chcete něco delšího? Zjistěte to nejdůležitější!

Jak má vypadat komunikace s lékařem.

Co všechno máte právo vědět, než odsouhlasíte zdravotní péči.

Svými právy budete sami překvapeni.

Stáhněte si můj e-book Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat!

________________________________________________________________________________________________ Vysvětlivky: 1) 1) § 858 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

2) § 858 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

3) § 892 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

4) čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona.“

5) § 38 odst. 4, 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

6) § 5 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů

7) § 31 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

8) § 34 odst. 3 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

9) § 34 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

10) § 28 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

11) 28 odst. 2 a § 4 odst. 5 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

12) § 45 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Komentáře

Jsem právnička, ale především jsem matka. Mateřství mi v mnohém otevřelo oči, a proto pomáhám rodičům znát jejich práva a práva jejich dětí. Jsem také autorkou knihy (a e-knihy) Příručka informovaného rodiče do porodnice, která už pomohla mnoha rodičům stát si za svými právy a e-booku Informovaný souhlas – vše, co potřebujete vědět, ale bojíte se zeptat Více o mně si můžete přečíst zde.

Subscribe To Our Newsletter

Subscribe To Our Newsletter

Join our mailing list to receive the latest news and updates from our team.

You have Successfully Subscribed!